Pavel Dáňa

Narodil se na úplném konci sedmdesátých let. Bylo to velmi roztomilé dítì, ze kterého postupem èasu vyrostl inteligentní mladý a pohledný muž. Jen mu to dlouho nevydrželo.

Jeho fotografická kariéra zaèala, když jako malý kluèina zamazal svými prstíky od èokolády objektiv jednoho velmi krásného fotografického aparátu.

Po této zkušenosti dostal jeden levný, východonìmecký foáèek, na kterém byly místo èísel clon obrázky sluníèka a mráèku.

Po získání základních dovedností a zkušeností se vrátil k poèokoládovanému pøístroji. Strávil s ním mnoho krásných chvil. Byl èlenem dnes již legendárních, ale nikdy nepochopených Negativistù. Jak stárnul a lenivìl, rozhodl se poøídit si fotoaparát, který by nìkdy tak trošku pracoval za nìj. A pak jiný, který by za nìj pracoval mnohem více. Ani mistr uèitel Radovan Šubín ho nepøesvìdèil, že režim oznaèený písmenkem M má na fotoaparátu nìjaký smysl.

Věří, že i s malým aparátem jdou dìlat velké fotografie, jen to ještì nedokázal dokázat. Ale svùj boj navzdory talentu nevzdává, proti profesionálním fullframe aparátùm bojuje módním bezzrcátkovým pøístrojem a nebojí se žádné postprodukce.

Na fotovýlet do Irska neváhal jet, protože ze zkušenosti vìdìl, že jediné místo, kde v Irsku neprší, je hospoda. Domníval se tedy, že toho moc nenafotí a tím pádem nepokazí. Ale opak byl pravdou. Fotilo se od rána do veèera a od veèera do rána a d隝 jen tmelil kolektiv. Cvakání zrcátek nakonec pøivolalo i neobvykle krásné a sluneèné zábìry.

Aktuálnì fotí se Sony NEX-6 s objektivem 16-50 mm a na další objektivy se tìší.